Stadgar

Här finns information på vad dig som bostadsrättshavare skall åtgärda på egen bekostnad.

Våra stadgar kan du ladda ner här.

32 §

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymme i gott skick. Detta gäller även mark, garage, förråd och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen.

Till lägenheten räknas bland annat:

 • Vitvaror
 • Köksfläkt som inte är integrerad i fastighetens ventilationssystem
 • Diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • Kranar och avstängningsventiler, i fråga om gasledningar svarar bostadsrättshavaren endast för målning
 • Fuktisolerade skikt
 • Inredning och belysningsarmaturer
 • Vitvaror och sanitetsporslin
 • Klämring till golvbrunn
 • Ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt
 • Icke bärande innerväggar
 • Till fönster hörande vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning av fönster
 • Till ytterdörr hörande lås inklusive nycklar, all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida, motsvarande gäller för balkong eller altandörr
 • Innerdörrar och säkerhetsgrindar
 • Lister, foder och stuckaturer
 • Elradiatorer, i fråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning
 • Rensning av golvbrunn och vattenlås i samtliga våtutrymmen i lägenheten
 • Tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • Kranar och avstängningsventiler
 • Ventilationsfläkt i badrum
 • Elektrisk handdukstork
 • Golvvärme, som bostadrättshavaren försett lägenheten med
 • Eldstäder med tillhörande rökgångar
 • Varmvattenberedare
 • Ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadrättshavarens lägenhet
 • Undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående el och informationsledningar (telefon, kabel-tv, data med mera) i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer
 • Ventiler och luftinsläpp, dock endast målning
 • Brandvarnare
 • Egna eller tidigare innehavarens installationer i lägenheten

 

För ovanstående delar svarar alltså bostadsrättshavaren för reparationer och underhåll.

 


Bostadsrättshavaren svarar dock inte för reparation av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten om föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller rökgångar och ventilationskanaler samt utrustning för mätning av individuell el, värme eller vatten som förening försett lägenheten med.

Bostadsrättshavaren svarar inte heller för målning av utifrån synliga delar av ytterfönster och ytterdörrar.

För reparationer på grund av brand eller vattenledningsskada samt ohyra i lägenheten svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom:

 1. Hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller
 2. Vårdslöshet eller försummelse av:
 3. Någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst.
 4. Någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten eller
 5. Någon som för hans eller hennes räkning utför arbetet i lägenheten. För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.
 6. Oberoende av vållande svarar dock bostadsrättshavaren för reparation av vattenskada, förorsakad av hans inventarier eller egna installationer.

Bostadsrättsföreningen kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta att utföra sådana åtgärder, som bostadsrättshavaren ska svara för. Beslut om detta ska fattas på föreningsstämma och får avse reparation eller byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

Yttre anordningar såsom luftvärmepump, markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc, får sättas upp endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera sådana anordningar på egen bekostnad.

Föreningens rätt att avhjälpa brist

33 §

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skicka enligt 32 § i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.